Čistiarne odpadových vôd

Domová čistiareň odpadových vôd je dlhodobá investícia a preto pri výbere ČOV je potrebné zvážiť všetky okolnosti súvisiace s kvalitou, dlhou životnosťou, jednoduchou prevádzkou a údržbou a aj samotnou cenou. Naša firma sa zaoberá problematikou okolo čistenia odpadových vôd už 16 rokov. Počas tohto obdobia sme sa stretli s rôznymi vyhotoveniami, kvalitou a funkčnosťou či nefunkčnosťou čistiarní. Zle fungujúca ČOV prináša so sebou mnohé problémy. Snáď najhoršie je, keď Vás susedia budú neustále upozorňovať na zápach, ktorý je nepríjemný nielen im, ale aj Vám samotným. Preto sa naša firma rozhodla dodávať čistiarne vysokej kvality, maximálnej funkčnosti a spoľahlivosti, s nízkymi nárokmi na údržbu a zároveň aj s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

V súčasnosti dodávame nové typy vysoko kvalitných čistiarní odpadových vôd “EKO” s vynikajúcimi parametrami vyčistenej vody na odtoku.

Balené domové čistiarne odpadových vôd EKO 5 až EKO 50 (systém “SBR”)

Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda (napr. ubytovacie zariadenia, reštaurácie, školy, rekreačné zariadenia, výrobne a pod.). Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácií použiť v toaletných splachovačoch.
Domové čistiarne sú navrhnuté a vyrobené v zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3.

 

Výhody technického riešenia čistiarní odpadových vôd typu EKO (systém “SBR”):

– jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť a malé rozmery
– prítok a odtok v rovnakej výške
– minimálna obsluha a údržba a jednoduché prevádzkovanie
– vysoká kvalita vody na odtoku aj pri veľmi nerovnomernom dennom nátoku
– nie je žiadny problém pri nárazovo pritekajúcich vodách

 

Technický popis

ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou vostavbou. Sú to aktivačné čistiarne, v ktorých je biologické znečistenie odstraňované aktivovaným kalom (zmesou mikroorganizmov).Technológia čistiarne je zabudovaná do plastovej nádrže, uloženej pod úrovňou terénu na betónovej základovej doske.
ČOV je zakrytá odnímateľným PP krytom.

Čistiaci proces

Čistiaci proces pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov.
Celý proces prebieha v jednej nádrži, ktorej úžitková funkcia sa mení na základe časového riadenia celého procesu. Odpadová voda nateká do separácie hrubých látok, kde sú vzduchom čiastočne rozmelnené najhrubšie nečistoty. Mechanicky predčistená voda je v priebehu dňa zhromažďovaná v aktivačnej nádrži čistiarne, kde je biologicky čistená aktivovaným kalom. Čistiaca schopnosť aktivovaného kalu je podmienená jemnobublinovou aeraciou (prevzdušňovaním) vysoko kvalitným dúchadlom. Po vyčistení aktivačná zóna sa prestane prevzdušňovať a tým sa oddelí aktivovaný kal od vyčistenej vody – nastane sedimentácia. Po usadení a vyčistení je celý denný objem vody vyčerpaný zabudovaným čerpadlom do recipientu. Tým sa vytvorí priestor na ďalší denný prísun odpadových vôd. Čerpanie prebieha najčastejšie v nočných hodinách, kedy je obvykle minimálny nátok vody do čističky.

Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodávajú membránové kompresory alebo dúchadlá, ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora v dúchadlovej šachte, alebo v blízkom objekte vzdialenom maximálne do 5 metrov.
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd.

 

Účinnosť dosiahnutá pri funkčných skúškach a garantované hodnoty na odtoku z ČOV sú uvedené v tabuľke:

Technické a technologické parametre

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa