Vodovody, vodovodné prípojky a armatúrne šachty

Ponúkame zhotovenie nových vodovodov, rozšírenie jestvujúcich vodovodných sietí,  zhotovovanie vodovodných prípojok k rodinným domom a objektom, vodomerové a rôzne iné armatúrne šachty.

Taktiež sa zaoberáme zhotovovaním merných zariadení – Parshallových žľabov, Thompsonových prepadov, indukčných prietokomerov a pod.

Strojno-technologické zariadenia.

Medzi strojno-technologické zariadenia patria napríklad duchárne, strojne stierané hrablice, lapače piesku, šnekové dopravníky a pod.